Перейти до вмісту

1Win » Договір публічної оферти

Договір публічної оферти

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "1WIN", яке провадить свою діяльність згідно з Ліцензією на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, виданою 20.04.21 р. на підставі рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей № 137 від 05.04.2021 р., Ліцензії на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана згідно з рішенням Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про видачу ліцензії № 433 від 13.12. 2022 р. (далі - "Організатор"), з одного боку, та фізична особа, яка на момент укладення цього Договору про участь в азартній грі (далі - "Договір") шляхом прийняття (акцепту) публічної пропозиції (оферти) досягла 21-го року, має повну цивільну дієздатність, не перебуває у Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь у азартних іграх, та за власним бажанням користується Веб-сайтом Організатора 1-win.me (далі - "Веб-сайт") та/або мобільним додатком 1Win (далі - "Мобільний додаток) для участі в азартних іграх (далі - "Гравець"), з іншого боку, (далі разом - "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей Договір про таке:

1. терміни та визначення

Акцепт - надання Гравцем повної та безумовної згоди на укладення цього Договору в повному обсязі, шляхом реєстрації на Веб-сайті Організатора та створенням клієнтського рахунку гравця.

Азартна гра - будь-яка гра, умовою участі в якій є внесення Гравцем ставки, що дає право на одержання виграшу (призу), вірогідність одержання та розмір якого повністю або частково залежать від випадковості, а також знань і майстерності Гравця.

Відповідальна гра - базовий принцип організації та проведення азартних ігор, який передбачає здійснення організаторами азартних ігор заходів до попередження та мінімізації негативних наслідків участі фізичної особи в азартній грі, а також заходів, спрямованих на організацію самообмежень та самоконтролю для гравців.

Веб-сайт Організатора - веб-сайт, що належить Організатору і має адресу в мережі Інтернет 1-win.me, з використанням якого Організатором надаються послуги з організації та проведення азартних ігор в мережі Інтернет. Для цілей цього Договору під терміном Веб-сайт Організатора розуміється також мобільний додаток 1Win.

Виграш (приз) - кошти, майно, майнові права, що підлягають виплаті (видачі) гравцеві у разі його виграшу в азартну гру відповідно до оприлюднених правил проведення такої азартної гри.
Гравець - фізична особа, яка на момент участі в азартній грі досягла 21-річного віку, є дієздатною, не перебуває в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням бере участь в азартній грі.

Клієнтський рахунок гравця (особистий кабінет) - частина онлайн-системи організатора азартних ігор, що забезпечує Гравця повною інформацією про його дії, угоди, укладені з організатором азартних ігор, баланс електронних грошових замінників, а також містить інформацію, необхідну для ідентифікації Гравця.

Мобільний додаток 1Win - комп'ютерна програма (програмне забезпечення), призначена для роботи на мобільних пристроях, за допомогою якої через онлайн-систему здійснюється діяльність з організації та проведення азартних ігор. Для цілей цього Договору використовується загальний термін "Веб-сайт Організатора".

Організатор азартних ігор/Організатор - юридична особа, Товариство з обмеженою відповідальністю "БУКМЕКЕРСЬКА КОМПАНІЯ "1Win", яка на підставі отриманих ліцензій провадить господарську діяльність з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, організацію та проведення букмекерської діяльності відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

Оферта - пропозиція Організатора Гравцеві укласти цей Договір про участь в азартній грі, на умовах, викладених у Договорі, що розміщений на Веб-сайті Організатора.

Правила Організатора - Правила Організатора азартних ігор казино в мережі Інтернет та букмекерської діяльності, правила проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правила участі в букмекерському парі, правила за видами спорту, що розміщуються на Веб-сайті Організатора 1-win.me.

Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, - база даних, що містить інформацію про фізичних осіб, яким відповідно до поданих заяв або за рішенням суду обмежено відвідування гральних закладів та участь в азартних іграх.

Ставка - грошові кошти або ігровий замінник гривні, що передаються гравцем організатору азартної гри, є умовою участі в азартній грі та виходячи з розміру якої відповідно до правил такої азартної гри визначається розмір виграшу (призу).

Усі інші визначення та терміни використовуються в цьому Договорі відповідно до їхніх визначень та формулювань згідно з Правилами Організатора та вимог чинного законодавства України.

2. Предмет і загальні положення

2.1 Цей Договір публічної оферти (Договір про участь в азартній грі) є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання іншої сторони до нього в цілому.

2.2 Відповідно до умов цього Договору Організатор пропонує послуги з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, організації та проведення букмекерських парі через Веб-сайт Організатора (надалі також - Послуги), а Гравець, після реєстрації на Веб-сайті Організатора, має змогу здійснювати ставки та брати участь в азартних іграх на Веб-сайті Організатора, згідно з Правилами Організатора.

2.3 Реєструючись на Веб-сайті Організатора, Гравець тим самим підтверджує, що приймає умови цього Договору, а також у повному обсязі ознайомлений із Правилами, Політикою конфіденційності, Програмою лояльності та іншими документами й політиками Організатора, розміщеними на Веб-сайті Організатора, і надає згоду дотримуватися їх у повному обсязі. Договір про участь в азартній грі вважається укладеним з моменту прийняття Організатором від гравця ставки в азартну гру.

2.4 Для реєстрації Гравець повинен коректно та в повному обсязі заповнити всі необхідні поля відповідної заявки на Веб-сайті Організатора за встановленою формою. До форми вносяться як персональні дані Гравця, так і додаткові (неперсоналізовані), необхідні для подальшої ідентифікації при відновленні доступу до особистого кабінету. Для створення клієнтського рахунку гравця в системі Організатора та участі в азартних іграх Гравцю необхідно пройти процедуру ідентифікації (верифікації, встановлення даних) відповідно до вимог чинного законодавства та Правил Організатора.

2.5 Правила проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет, правила участі в букмекерському парі, правила за видами спорту визначають спеціальні правила та умови участі у відповідній грі (парі) і розміщуються на Веб-сайті Організатора. Факт внесення ставки підтверджує ознайомлення та згоду Гравця з Правилами Організатора та умовами участі в конкретній грі (парі).

2.6 Гравець гарантує, що на момент укладення цього Договору він досяг 21-го року, має повну цивільну дієздатність і не перебуває в Реєстрі осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та/або участь в азартних іграх, та за власним бажанням укладає цей Договір, а його волевиявлення є вільним і відповідає його внутрішній волі. Гравець гарантує, що не перебуває у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння та не має інших законодавчих обмежень для укладення цього Договору та участі в азартних іграх.

2.7 Якщо Гравець, незважаючи на встановлену чинним законодавством, а також цим Договором та Правилами Організатора заборону, взяв участь в азартній грі, такий договір про участь в азартній грі, укладений між Організатором і таким Гравцем, є нікчемним, і виплата (видача) виграшів (призів) за таким договором не здійснюється.

2.8 Якщо Гравець не згоден з умовами цього Договору та/або Правилами Організатора, він зобов'язаний припинити користування Веб-сайтом Організатора.

2.9 Організатор підтверджує, що має право на здійснення діяльності з організації та проведення азартних ігор на підставі ліцензій та відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор".

2.10 Сторони погоджуються, що цей Договір має юридичну силу, є обов'язковим для Сторін і не потребує подальшого підписання Сторонами в паперовому або електронному вигляді.

2.11 Організатор має право вносити зміни до цього Договору без попереднього персонального письмового повідомлення Гравців. Гравці повідомляються про внесені зміни за допомогою розміщення відповідної інформації на Веб-сайті Організатора.

2.12 Усі азартні ігри казино в мережі Інтернет ведуться за встановленими правилами. Порядок і строки внесення ставок для участі в азартній грі, їхній розмір, порядок визначення результату азартної гри, умови оплати та порядок розрахунку суми виграшу (призу) за кожною з азартних ігор Організатора визначаються в правилах відповідної азартної гри, що розміщуються на Веб-сайті Організатора та/або в меню відповідної гри.