Przejdź do treści

1Win " Umowa w sprawie oferty publicznej

Umowa w sprawie oferty publicznej

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ "1WIN BOOKMECKER COMPANY", działająca na podstawie Zezwolenia na urządzanie i prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych przez sieć Internet, wydanego w dniu 20.04.21 r., na podstawie decyzji Komisji Regulacji Gier i Loterii nr 137 z dnia 05.04.2021 r, Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie urządzania i prowadzenia zakładów wzajemnych od dnia 28.12.2022 r., wydane na podstawie decyzji Komisji Regulacji Gier i Loterii w sprawie wydania zezwolenia nr 433 z dnia 13.12. 2022 r. (dalej - "Organizator"), z jednej strony, a osobą fizyczną, która w momencie zawarcia niniejszej Umowy o udział w grach hazardowych (dalej - "Umowa") poprzez przyjęcie oferty publicznej (oferta) ukończyła 21 lat, posiada pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych, nie figuruje w Rejestrze osób, którym ograniczono dostęp do zakładów wzajemnych i/lub uczestnictwa w grach hazardowych, i na własne żądanie korzysta ze Strony internetowej Organizatora 1-win. me (dalej - "Strona internetowa").me (dalej - "Strona internetowa") i/lub aplikacji mobilnej 1Win (dalej - "Aplikacja mobilna") w celu uczestnictwa w grach hazardowych (dalej - "Gracz"), z drugiej strony, (dalej łącznie - "Strony", a każda z osobna - "Strona"), zawarły niniejszą Umowę w następującym brzmieniu:

1. terminy i definicje

Akceptacja - wyrażenie przez Gracza pełnej i bezwarunkowej zgody na zawarcie niniejszej Umowy w całości, poprzez rejestrację na Stronie internetowej Organizatora i utworzenie konta klienta gracza.

Gra hazardowa - każda gra, w której warunkiem uczestnictwa jest zawarcie przez Gracza zakładu uprawniającego do otrzymania wygranej (nagrody), której prawdopodobieństwo otrzymania oraz wysokość zależą całkowicie lub częściowo od przypadku, a także od wiedzy i umiejętności Gracza.

Odpowiedzialna gra to podstawowa zasada organizacji i prowadzenia gier hazardowych, która przewiduje wdrożenie przez organizatorów gier hazardowych środków zapobiegających i minimalizujących negatywne konsekwencje uczestnictwa jednostki w grach hazardowych, a także środków mających na celu zorganizowanie samoograniczenia i samokontroli graczy.

Witryna Organizatora to należąca do Organizatora witryna internetowa o adresie 1-win.me, za pośrednictwem której Organizator świadczy usługi w zakresie organizowania i prowadzenia gier hazardowych w sieci Internet. Dla celów niniejszej Umowy, termin Witryna Organizatora oznacza również aplikację mobilną 1Win.

Wygrana (nagroda) - środki finansowe, mienie, prawa majątkowe, które mają zostać wypłacone (przyznane) graczowi w przypadku wygrania przez niego gry hazardowej zgodnie z opublikowanymi zasadami takiej gry hazardowej.
Gracz - osoba fizyczna, która w momencie uczestnictwa w grze hazardowej ukończyła 21 lat, jest zdolna do czynności prawnych, nie znajduje się w rejestrze osób, którym ograniczono dostęp do salonów gier i/lub uczestnictwa w grach hazardowych, oraz uczestniczy w grze hazardowej według własnego uznania.

Konto klienta gracza (konto osobiste) - część systemu online organizatora gier hazardowych, która zapewnia graczowi pełne informacje o jego działaniach, umowach zawartych z organizatorem gier hazardowych, saldzie elektronicznych substytutów pieniądza, a także zawiera informacje niezbędne do identyfikacji gracza.

Aplikacja Mobilna 1Win - program komputerowy (oprogramowanie) przeznaczony do uruchamiania na urządzeniach mobilnych, za pomocą którego prowadzona jest działalność w zakresie organizowania i prowadzenia gier hazardowych za pośrednictwem systemu online. Na potrzeby niniejszej Umowy używa się ogólnego określenia "Strona Internetowa Organizatora".

Organizator gier hazardowych / Organizator jest osobą prawną, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością "BOOKMECKER COMPANY "1Win", która na podstawie uzyskanych licencji prowadzi działalność gospodarczą w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych w kasynach w Internecie, organizacji i prowadzenia działalności bukmacherskiej zgodnie z ustawą Ukrainy "O państwowej regulacji działalności w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych".

Oferta - złożona Graczowi przez Organizatora oferta zawarcia niniejszej Umowy o udział w grze losowej, na warunkach określonych w Umowie, zamieszczona na Stronie Internetowej Organizatora.

Regulamin Organizatora - Regulamin Organizatora kasynowych gier hazardowych w Internecie i zakładów wzajemnych, regulamin kasynowych gier hazardowych w Internecie, regulamin uczestnictwa w zakładach wzajemnych, regulamin sportowy, zamieszczony na Stronie Organizatora 1-win.me.

Rejestr osób, którym ograniczono dostęp do salonów gier i/lub udział w grach hazardowych - baza danych zawierająca informacje o osobach, którym zgodnie ze złożonymi wnioskami lub decyzją sądu ograniczono dostęp do salonów gier i udział w grach hazardowych.

Zakład - pieniądze lub substytut gry w hrywnach, który jest przekazywany przez gracza organizatorowi gry hazardowej, jest warunkiem uczestnictwa w grze hazardowej i na podstawie którego, zgodnie z zasadami takiej gry hazardowej, określana jest wysokość wygranej (nagrody).

Wszystkie inne definicje i terminy są używane w niniejszej Umowie zgodnie z ich definicjami i brzmieniem zgodnie z Regulaminem Organizatora i wymogami obowiązującego ustawodawstwa Ukrainy.

2. Przedmiot i postanowienia ogólne

2.1 Niniejsza Umowa o Ofercie Publicznej (Umowa o Udziale w Grach Hazardowych) jest umową adhezyjną w rozumieniu art. 634 Kodeksu Cywilnego Ukrainy i może zostać zawarta wyłącznie poprzez przystąpienie do niej drugiej strony w całości.

2.2 Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Organizator oferuje usługi organizowania i prowadzenia gier hazardowych w kasynie w Internecie, organizowania i prowadzenia zakładów wzajemnych za pośrednictwem Strony Internetowej Organizatora (zwane dalej również Usługami), a Gracz, po zarejestrowaniu się na Stronie Internetowej Organizatora, ma możliwość obstawiania i uczestniczenia w grach hazardowych na Stronie Internetowej Organizatora, zgodnie z Regulaminem Organizatora.

2.3 Rejestrując się na Stronie Internetowej Organizatora, Gracz potwierdza, że akceptuje warunki niniejszej Umowy, a także w pełni zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Programem Lojalnościowym oraz innymi dokumentami i politykami Organizatora zamieszczonymi na Stronie Internetowej Organizatora i zgadza się ich w pełni przestrzegać. Umowę o udział w grze losowej uważa się za zawartą z chwilą przyjęcia przez Organizatora zakładu w grze losowej od gracza.

2.4 Aby się zarejestrować, Gracz musi poprawnie i całkowicie wypełnić wszystkie niezbędne pola odpowiedniego wniosku na Stronie Internetowej Organizatora w wymaganym formularzu. Formularz zawiera zarówno dane osobowe Gracza, jak i dodatkowe (niespersonalizowane) dane niezbędne do dalszej identyfikacji przy przywracaniu dostępu do konta osobistego. Aby utworzyć konto klienta gracza w systemie Organizatora i uczestniczyć w grach hazardowych, Gracz musi przejść procedurę identyfikacji (weryfikacja, ustalenie danych) zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i Regulaminu Organizatora.

2.5 Zasady gier hazardowych w kasynach internetowych, zasady uczestnictwa w zakładach wzajemnych, zasady sportowe określają szczególne zasady i warunki uczestnictwa w danej grze (zakładzie) i są zamieszczone na Stronie Internetowej Organizatora. Fakt zawarcia zakładu potwierdza zapoznanie się i akceptację przez Gracza Regulaminu Organizatora oraz warunków uczestnictwa w danej grze (zakładzie).

2.6 Gracz gwarantuje, że w momencie zawierania niniejszej Umowy osiągnął wiek 21 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych i nie znajduje się w rejestrze osób, które mają ograniczony dostęp do zakładów hazardowych i/lub uczestnictwa w grach hazardowych, i z własnej woli zawiera niniejszą Umowę, a jego wola jest swobodna i zgodna z jego wewnętrzną wolą. Gracz gwarantuje, że nie jest pod wpływem narkotyków lub alkoholu i nie ma żadnych innych ograniczeń prawnych, aby zawrzeć niniejszą Umowę i uczestniczyć w grach hazardowych.

2.7 Jeżeli Gracz, pomimo zakazu ustanowionego przez obowiązujące przepisy prawa, a także niniejszą Umowę i Regulamin Organizatora, wziął udział w grze hazardowej, taka umowa o udział w grze hazardowej zawarta między Organizatorem a takim Graczem jest nieważna, a wypłata (wydanie) wygranych (nagród) na podstawie takiej umowy nie jest realizowana.

2.8 Jeśli Gracz nie zgadza się z warunkami niniejszej Umowy i/lub Zasadami Organizatora, musi zaprzestać korzystania ze Strony Internetowej Organizatora.

2.9 Organizator potwierdza, że ma prawo do prowadzenia działalności w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych na podstawie licencji i zgodnie z wymogami Ustawy Ukrainy "O państwowej regulacji działalności w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych".

2.10 Strony uzgadniają, że niniejsza Umowa ma moc prawną, jest wiążąca dla Stron i nie wymaga dalszego podpisywania przez Strony w formie papierowej lub elektronicznej.

2.11 Organizator ma prawo do zmiany niniejszej Umowy bez uprzedniego osobistego pisemnego powiadomienia Graczy. Gracze są powiadamiani o wprowadzonych zmianach poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie Internetowej Organizatora.

2.12 Wszystkie hazardowe gry kasynowe w Internecie są prowadzone zgodnie z ustalonymi zasadami. Procedura i warunki wnoszenia zakładów w celu wzięcia udziału w grze hazardowej, ich wysokość, procedura ustalania wyniku gry hazardowej, warunki płatności oraz procedura obliczania wysokości wygranej (nagrody) dla każdej z gier hazardowych Organizatora są określone w regulaminie danej gry hazardowej, który jest zamieszczony na Stronie Internetowej Organizatora i/lub w menu danej gry.